Den 29.08.2020 an den 30.08.2020 spille mir den traditionellen Hämmels-
marsch ënnert Berécksiichtegung vun de sanitäre Bestëmmunge Covid19.

Mir ginn duerch d’Stroossen, ouni awer bei Iech schellen ze kommen.

FLYER HAMMELSMRASCH 2020 WEB